מכרז פומבי מספר 18/2023 תכנון ופיקוח עליון- בית ספר מקיף עארה

מחיר מסמכי המכרז :500 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך של 10,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 21/11/2023

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 15/08/2023 שעה 15:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 18/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 28/08/2023 בשעה 15:00 לפי הבהרה מס' 2 לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 04/08/2023 21/08/2023 לחץ כאן
פרוגרמה 04/08/2023   לחץ כאן
הבהרה מס (1) 16/08/2023   לחץ כאן
הבהרה מס' (2) 20/08/2023 28/08/2023 לחץ כאן