מכרז פומבי 17/2023 לבניית מעון יום 3 כיתות בשכונת אלדהראת

מחיר מסמכי המכרז :3,500 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך של 91,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 20/11/2023

מפגש מציעים: הינו רשות, יערך ביום 14/08/2023 בשעה 10 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 15/08/2023 שעה 14:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 17/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 20/08/2023 בשעה 14:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 04/08/2023 20/08/2023 לחץ כאן
מפרט טכני 04/08/2023   לחץ כאן
כתב כמויות 04/08/2023   לחץ כאן