מכרז פומבי 16/2023 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

מחיר מסמכי המכרז :5,000 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך של 100,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 16/11/2023

מפגש מציעים : הינו רשות שיערך ביום 10/08/2023 בשעה 10:00 במשרדי המועצה בתיאום עם מנהל השפ"ע מייל hatemy@arara-ara.muni.il

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 13/08/2023 שעה 13:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 16/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 16/08/2023 בשעה 14:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 04/08/2023 16/08/2023 לחץ כאן
הבהרה מס' (1) 14/08/2023   לחץ כאן