מכרז פומבי מס' 20/2023 לביצוע פיקוח צמוד לעבודות הריסת ובניית בית ספר אלנהדה

מחיר מסמכי המכרז :500 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך של 10,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 28/11/2023

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 22/08/2023 שעה 15:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 20/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 28/08/2023 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 14/08/2023 28/08/2023 לחץ כאן
הבהרה מס' 1 27/08/2023   לחץ כאן