שלב ב'מכרז פומבי מספר 21/2023הכנת תכנית להתמודדות עם שינוי אקלים

מחיר מסמכי המכרז :500 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך של 10,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 31/11/2023

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 28/08/2023 שעה 14:00 באמצעות המייל: hatemy@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 21/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 31/08/2023 בשעה 14:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 23/08/2023 31/08/2023 לחץ כאן