מכרז פומבי מספר 22/2023 לבניית מתנ"ס ערערה שלב ג'

מחיר מסמכי המכרז :3,500 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך של 87,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 21/12/2023

מפגש מציעים: הינו רשות שאמור להתקיים ביום 14/09/2023 בשעה 10:00 במשרדי המועצה

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 17/09/2023 שעה 14:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 22/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 01/10/2023 בשעה 14:00  הבהרה מס' (1) לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה  
חוברת המכרז 06/09/2023 21/09/2023 לחץ כאן  
כתב כמויות 06/09/2023   לחץ כאן  
הבהרה (1) 19/09/2023 01/10/2023 לחץ כאן