מכרז פומבי 23/2023 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

מחיר מסמכי המכרז :5,000 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך של 183,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 25/12/2023

סיור קבלנים: הינו רשות יתקיים ביום 18/09/2023 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 19/09/2023 שעה 13:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 23/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 22/10/2023 בשעה 14:00  (הבהרה מספר 5) לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 11/09/2023 25/09/2023 לחץ כאן
הבהרה מס' 1 מתן אורכה 25/09/2023 03/10/2023 לחץ כאן
הבהרה מס' 2 מתן אורכה 02/10/2023 15/10/2023 לחץ כאן
הבהרה מס' 3  10/10/2023   לחץ כאן
הבהרה מס' 4 11/10/2023   לחץ כאן
הבהרה מס' 5 15/10/2023 22/10/2023 לחץ כאן
הבהרה 6 19/10/2023   לחץ כאן