מכרז פומבי מס' 25/2023 לביצוע עבודות הקמה ושדרוג מגרשים משולבים

מחיר מסמכי המכרז :2,000 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך של 51,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 12/01/2024

סיור קבלנים: הינו חובה יתקיים ביום 08/10/2023 בשעה 11:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 09/10/2023 שעה 15:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 25/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 12/10/2023 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 01/10/2023 12/10/2023 לחץ כאן
כתב כמויות 01/10/2023   לחץ כאן