מכרז פומבי מס' 26/2023 לביצוע עבודות הקמת ושדרוג מגרשים משולבים בערערה ועארה

מחיר מסמכי המכרז :2,000 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך של 51,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 13/02/2024

סיור קבלנים: הינו חובה אשר יתקיים ביום 06/11/2023 בשעה 11:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 07/11/2023 שעה 15:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 26/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 13/11/2023 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 25/10/2023 13/11/2023 לחץ כאן
כתב כמויות 25/10/2023   לחץ כאן