מכרז פומבי מס' 28/2023 עבודות פיתוח בתי עלמין עארה ערערה

מחיר מסמכי המכרז :500 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך של 8,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 16/02/2024

סיור קבלנים: הינו חובה אשר יתקיים ביום 08/11/2023 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 09/11/2023 שעה 14:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 28/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 16/11/2023 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 31/10/2023 16/11/2023 לחץ כאן
תכנית עבודה 31/10/2023   לחץ כאן
כתב כמויות -ערערה 31/10/2023   לחץ כאן
כתב כמויות עארה 31/10/2023   לחץ כאן
הבהרה מס' (1) 20/12/2023   לחץ כאן
הבהרה מס' (2) 20/12/2023   לחץ כאן
הבהרה מס' (3) 20/12/2023   לחץ כאן