ביקורת

תפקידי הועדה         

 • לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה.
 • לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה.
 • לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין.
 • לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.
 • רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין.
 • ועדת ביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה

חברים ויו"ר             

 • •    חברי מועצה, לא כולל ראש המועצה, סגניו וחברי ועדת הנהלה 
 • •    עד 7 חברים.
 • •    הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה.
 • •    יו"ר מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר.
 • •    אופזיציה אם התקיימו לפחות כל אלה:
 • o    סיעה שונה מסיעתו של רא2ש המועצה 
 • o    לסיעתו אין יצוג בועדת הנהלה
 • o    מסיעתו לא מונו סגנים לראש המועצה
 • •    סיעתו לא קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש המועצה או לניהול המועצה
 • •    אם כל הסיעות מיוצגות בועדת ההנהלה או שיש סיעה אחת בלבד, יו"ר הוועדה יהיה מי שמתקיימים בו לפחות כל אלה:
 • o    אינו חבר בוועדת הנהלה
 • o    אינו מכהן כיו"ר ועדת כספים או מכרזים
 • o    אינו מכהן כדיקטרור בגוף עירוני מבוקר
 •     סיעותו שונה מסיעת ראש המועצה אם יש יותר מסיעה אחת.

הרכב          

 • •    יו"ר- בילאל עקל
 • •    חבר- חסיב אבו אלחבאיב
 • •    חבר- איברהים אבו הלאל