הנחות בארנונה

תפקידי הועדה

•    הענקת הנחות בארנונה כמפורט בתקנות
•    החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך תונחנה על שולחנה.

חברים ויו"ר

  •    2 חברי המועצה אשר אחד מהם לפחות חבר בסיעה שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה. היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת  ההנהלה - יהיה חבר ועדה אחד לפחות, מי שאינו חבר בועדת ההנהלה
     
  •   הגזבר, מנהל מחלקת הרווחה, או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין זה מבין עובדי המועצה המקומית.
  •      היועץ המשפטי של המועצה או עורך דין ממשרדו או מלשכתו,
  •    המועצה תמנה את יו"ר הוועדה וממלא מקומו מבין חבריה שמונו לועדה
  •    מנין חוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות של יושב ראש הועדה או ממלא מקומו, היועץ המשפטי והגזבר.

הרכב

•    יו"ר- כמאל מלחם
•    חבר- מוחמד אבו זרקה
•    חבר- נור ג'זמראוי
•    חבר- מקדאד שיך עבד
•    חבר- כרימה מלחם