ועדת הקצאת קרקע

תפקידי הועדה

•    הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה (או בתמורה סמלית) מאת מועצה מקומית לגופים הפועלים בתוך תחום המועצה בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצא בזה, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור
    
חברים ויו"ר 

•    5 חברים, שאינם בניגוד עניינים ואין להם עניין אישי ישיר או עקיף בהחלטות הוועדה - הוראות הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות יחולו על חבריה. החלטה שהתקבלה כאשר אחד החברים בוועדה נוגע בדבר בטלה מבוטלת ואין לפעול על פיה.
•    מזכיר המועצה או עובד בכיר של המועצה שימנה ראש המועצה
•    גזבר המועצה או נציגו שהינו עובד בגזברות המועצה
•    היועץ המשפטי של הרשות - השתתפותו חובה ותנאי לקיום ישיבת הוועדה. חוות דעתו מחייבת את הוועדה
•    מהנדס המועצה או נציגו שהינו עובד מחלקת ההנדסה במועצה.
•    מנהל מחלקת הנכסים או העובד האחראי על תחום הנכסים במעצה אם אין מחלקת נכסים.

 

הרכב
•    מנכ"ל- רוואידא יונס
•    גזבר- נור ג'זמאוי
•    יועמ"ש- מקדאד שיך עבד
•    מהנדס המועצה- מחמוד עיסא
•    מנהל נכסים- רג'א אבו מסעוד