ועדת חינוך

תפקידי הועדה

•    ועדה המייעצת ומפקחת על מערכות החינוך השונות בישוב. בשל נטייתו של משרד החינוך להעביר חלק מסמכויותיו לרשויות המקומיות, גובר כושר ההשפעה של הוועדה על עיצוב מערכות החינוך המקומיות וקידומן.
חברים ויו"ר 

•    יו"ר הועדה יבחר על ידי המועצה מבין חבריה
•    25% לפחות מחברי וועדה יהיו חברי המועצה, והשאר בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה שאינם פסולים, ובלבד שההרכב הסיעתי הכולל של כל הועדות האמורות יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של המועצה
•    בעירייה- ראש העירייה או ממלא מקומו- יהיה היו"ר
•    3-6 חברי המועצה, שתבחר המועצה
•    2 מנהלים או סגני מנהלים- אחד מהחינוך היסודי האחד – מהחינוך היסודי שייבחר על ידי הסתדרות המורים והשני מהחינוך העל יסודי שייבחר על ידי ארגון המורים העל יסודיים.
•    נציג ועד ההורים הישובי
•    יו"ר מועצת התלמידים, ואם אינו זכאי להצביע בבחירות, תבחר מועצת התלמידים נציג אחר הזכאי להצביע בבחירות.
 

 הרכב

•    יו"ר- מואנס וישאחי
•    חבר-  וג'יה מסעוד
•    חבר- טאלב ג'והג'אה
•    חבר- כמאל מלחם
•    חבר- בילאל עקל
•    יסודי- סמאהר אבו שרקייה
•    על יסודי ערערה- ח'דר עקל
•    יסודי- עארה- סימאת יונס
•    נציג ציבור- ממדוח אלחאג' 
•    נציג ציבור- אג'אדיר (איינא) אבו זרקה