מכרז 06/2020

מכרז פומבי מספר 6/2020 להכנת תכנית בינוי ופיתוח בקנ-מ 1:500 למתחם שכונה דרומית מועצה מקומית עארה ערערה .

מחיר מסמכי המכרז : 1,500 ש"ח .

שם  המכרז : מכרז פומבי מספר 6/2020 להכנת תכנית בינוי ופיתוח בקנ-מ 1:500 למתחם שכונה דרומית מועצה מקומית עארה ערערה .

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  01/04/2020 , שעה  15:00 (לאחר מועד חדש  הארכה) .

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום
מסמך 11 מתוקן 22/04/2020
הבהרה 3 בקשר למסמך 11 22/04/2020
פרטי חשבון בנק 21/04/2020
נספח 7 ב' 21/04/2020
הבהרה 2 21/04/2020
תשובות והבהרות 07/04/2020
הארכה שלישית 07/04/2020
הארכה שנייה למועד ההגשה  23/03/2020
הארכה  מועד  הגשה  08/03/2020
מסמכי  המכרז  24/02/2020
הודעה מכרז  פומבי  מס  6-2020   24/02/2020