מכרז 5/2020

מכרז פומבי מספר 5/2020 ביצוע הכנת תכנית בניין עיר למתחם 6+7+2 בתכנית המתאר הכוללנית  

מחיר מסמכי המכרז : 1,500 ש"ח .

שם  המכרז : מכרז פומבי מספר 05/2020 ביצוע הכנת תכנית בניין עיר למתחם 6+7+2 בתכנית המתאר הכוללנית

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  01/04/2020 , שעה  15:00  ( מועד חדש  לאחר  הארכה שניה ) .

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום
מסמך 11 מתוקן 22/04/2020
הבהרה 3 בקשר למסמך 11 22/04/2020
פרטי חשבון בנק 21/04/2020
נספח ב' 7  21/04/2020
הבהרה 2  21/04/2020
תשובות והבהרות 07/04/2020
הארכה שלישית 07/04/2020
הודעה  על הארכה שניה למועד ההגשה  23/03/2020
הודעה  על הארכת מועד  הגשה 08/03/2020
מסמכי  המכרז  24/02/2020
הודעת מכרז פומבי מס 5-2020  24/02/2020