מכרז פומבי 9/2020

שם  המכרז : מכרז פומבי מספר 9/2020 למתן שירותי ייעוץ לניהול סיכונים, ביטוח ואחריות.

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח .

ערבות בנקאית : 2,000 ש"ח בתוקף עד ליום 06.08.2020

שאלות מציעים : עד ליום 26/04/2020 בשעה 15:00 באמצעות מייל : Ruwayday@arara-ara.muni.il

תשובות: תשלחנה עד ליום 30/04/2020

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות ידנית בתיבת המכרזים  במועצה :  06/05/2020 , שעה  15:00 .

לוהרדת מסמכי המכרז : 

שם המכרז מועד פרסום
הבהרה מס' 2 - הודעה על אורכה 21/05/2020
הודעה על הארכת מועד 14/05/2020
חוברת מכרזים  15/04/2020