מכרז -10/2020-הארכה

שם מכרז : מספר 10/2020 למתן שירותי יועץ נגישות מתו"ס ונגישות שירות

מחיר מכרז : 500 ש"ח

שאלות מציעים : עד ליום 26/04/2020 שעה 15:00 באמצעות מייל ruwayday@arara-ara.muni.il

תשובות : עד ליום 30/04/2020

הגשת מכרז: מסירה ידנית לתיבת המכרז עד ליום 06/05/2020 שעה 15:00

מסמכי מכרז להורדה :

תוכן מועד
הבהרה מס' 3 22/05/2020
הבהרה מס' 2 14/05/2020
הודעה על הארכת מועד 06/05/2020
חוברת מכרז 15/04/2020