מכרז פומבי 11/2020

שם מכרז : מכרז פומבי מספר 11/2020 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות למחזור 

  1. אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, ופינוי תכולתם משטח השיפוט של המועצה למחזור מוכר בישראל;
  2. אחזקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק, כהגדרתה להלן, ופינוי תכולתם משטח השיפוט של המועצה למחזור מוכר בישראל.

מחיר מכרז : 500 ש"ח

ערבות בנקאית : 

    1. עבור פרק א'- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של 2,500 ₪, אשר תהיינה בתוקף עד לתאריך 06/08/2020
    2. עבור פרק ב'- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של 1,600 ₪, אשר תהיינה בתוקף עד לתאריך 06/08/2020.

 מועד אחרון להגשה: מסירה ידנית לתיבת מכרזים עד ליום 06/05/2020 שעה 15:00

תוכן מועד פרסום
הבהרה מס 2  21/05/2020
הודעה על הארכת מועד 06/05/2020
חוברת מכרז 20/04/2020
הודעה לפרסום 15/04/2020