מכרז פומבי מספר 13/2020 לבניית והקמת מרכז הפיס לאזרח ותיק בכפר עארה

מכרז פומבי מספר 13/2020  לבניית והקמת מרכז הפיס לאזרח ותיק בכפר עארה

מחיר מסמכי המכרז : 4,000 ש"ח .

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  05/07/2020, שעה  14:00. 

ערבות בנקאית : 101,971 ש"ח בתוקף עד ל 05/10/2020

מפגש מציעים: הינו רשות 23/06/2020 בשעה 10:00במשרדי המועצה.

שאלות טכניות והבהרות ניתן עד: ליום 01/07/2020 בשעה 14:00 באמצעות מייל ruwayday@arara-ara-muni.il

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום
הודעה על הארכת מועד 05.07.2020
דוח ביסוס קרקע 30.06.2020
מפרט טכני 30.06.2020
כתב כמויות 30.06.2020
חוברת המכרז 23/06/2020
הודעת פרסום המכרז באתר  18/06/2020