מכרז פומבי מספר 15/2020 להסעות תלמידים

מכרז פומבי מספר 15/2020 הזמנת הצעות מחיר להסעת תלמידים

מחיר מסמכי המכרז : 1,000 ש"ח .

ערבות בנקאית : 5,000- 70,000 ש"ח בתוקף עד ליום 16/11/2020

שאלות להבהרה : עד ליום 12/08/2020 בשעה 15:00 באמצעות מייל : Ruwayday@arara-ara.muni.il או בטלפון : 0773624302/32

תשובות: תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות ידנית בתיבת המכרזים  במועצה :  16/08/2020 , שעה  15:00 .

לוהרדת מסמכי המכרז : 

שם המכרז

מועד פרסום

מועד אחרון להגשה

נספח א' 03/08/2020  

חוברת המכרז 

29/07/2020 16/08/2020