מכרז פומבי מספר 16/2020

מכרז פומבי מספר 16/2020 לקבלת הצעות מחיר לאספקה, ציוד יסודי להתאמת נגישות פרטנית טכנולוגית

מחיר מסמכי המכרז : 300 ש"ח .

ערבות בנקאית :4,060 ש"ח בתוקף עד ליום 16/11/2020

שאלות מציעים : עד ליום 12/08/2020 בשעה 15:00 באמצעות מייל : Ruwayday@arara-ara.muni.il

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות ידנית בתיבת המכרזים  במועצה :  16/08/2020 , שעה  15:00 .

לוהרדת מסמכי המכרז : 

שם המכרז

מועד פרסום

מועד אחרון להגשה

חוברת המכרז  29/07/2020  16/08/2020 
הבהרה (1) 16/08/2020  
הבהרה (2) 16/08/2020