מכרז פומבי מספר 17/2020 לביצוע עבודות קירוי קבוע בית ספר תיכון ערערה

שם  המכרז : מכרז פומבי מספר  17/2020 לביצוע עבודות קירוי קבוע  בית ספר תיכון ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח .

ערבות בנקאית : 3,243 ש"ח בתוקף עד ליום 19.11.2020

מפגש ושאלות מציעים : עד ליום 12/08/2020 שעה 15:00 באמצעות מייל : Ruwayday@arara-ara.muni.il

תשובות: תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות ידנית בתיבת המכרזים  במועצה :  19/08/2020 , שעה  15:00 .

לוהרדת מסמכי המכרז : 

שם המכרז

מועד פרסום

חוברת המכרז

04/08/2020
כתב כמויות 04/08/2020
תוכנית מספר 1 04/08/2020
תוכנית מספר 2 04/08/2020
תוכנית מספר 3 04/08/2020
תוכנית מספר 4 04/08/2020