מכרז פומבי 18/2020 לאספקת מוצרי מזון ומוצרי ניקיון למועצה ולמועדוניות

מכרז פומבי מספר 18/2020  לאספקת מוצרי מזון ומוצרי ניקיון למועצה ולמועדניות בערערה

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח .

ערבות בנקאית : 3,750 ש"ח בתוקף עד ל 30/11/2020

שאלות הבהרה : עד ליום 2020/08/27 שעה 14:00, למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il
תשובות המועצה תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  30/08/2020 , שעה  15:00.

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום
הודעת פרסום 20/08/2020
חוברת מכרז 26/08/2020