מכרז פומבי 19/2020 להפעלת תכנית עוזרי חינוך בבתיה"ס היסודיים

מכרז פומבי 19/2020 להפעלת תכנית עוזרי חינוך בבתיה"ס היסודיים

מחיר מסמכי המכרז : 1,000 ש"ח .

ערבות בנקאית : 25,000 ש"ח בתוקף עד ל 07/12/2020

שאלות הבהרה : עד ליום 03/09/2020 שעה 15:00, למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il
תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  07/09/2020 , שעה  15:00.

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום
חוברת מכרז 03/09/2020
הודעת פרסום 27/08/2020