מכרז פומבי מספר 20/2020 לביצוע עבודות שיפוץ חצר ב"ס חט"ב ערערה

מכרז פומבי מספר 20/2020 לביצוע עבודות שיפוץ חצר ב"ס חט"ב ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח .

ערבות בנקאית : 4,600 ש"ח בתוקף עד ל 17/12/2020

מפגש מציעים: הינו רשות, ייערך  10/09/2020 שעה 10:00

שאלות הבהרה : ניתן להעביר עד ליום 13/09/2020 למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il
תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  17/09/2020 , שעה  15:00.

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום
כתב כמויות 06/09/2020
חוברת מכרז 06/09/2020