מכרז פומבי מספר 21/2020 לביצוע עבודות קירוי קבוע בית ספר תיכון ערערה

מכרז פומבי מספר 21/2020 לביצוע עבודות קירוי קבוע בית ספר תיכון ערערה

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח .

ערבות בנקאית :3,243 ש"ח בתוקף עד ל 17/12/2020

שאלות הבהרה : ניתן להעביר עד ליום 13/09/2020 למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il
תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  17/09/2020 , שעה  15:00.

להורדת מסמכי  המכרז: 

שם המסמך  מועד פרסום מועד אחרון
הודעת אורכה 18/09/2020 27/09/2020
תשריט 5 16/09/2020  
תשריט 4 16/09/2020  
תשריט 3 16/09/2020  
תשריט 2 16/09/2020  
תשריט 1 16/09/2020  
כתב כמויות 16/09/2020  
חוברת המכרז 08/09/2020  
הודעת פרסום 06/09/2020