"מכרז פומבי מספר 27/2020 להפעלת צהרונים וקייטנות קיץ ובגני ילדים ובכיתות א' -ב בהתאם לתכנית "ניצנים

מכרז פומבי מספר 27/2020 להפעלת צהרונים וקייטנות בהתאם לתוכנית "ניצנים"

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח, ניתן לשלם עבור רכישת המכרז בהעברה בנקאית לחשבון מספר 10-841-11800/23 עם ציון מספר המכרז 27/2020 את ההעברה נא להעביר לאימייל  ruwayday@arara-ara.muni.il לצורך קבלת חוברת המכרז.

ערבות המכרז : 30,000 ש"ח בתוקף עד ל 18/02/2021

שאלות הבהרה: ניתן להעביר עד ליום 13/11/2020 בשעה 15:00 למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל: ruwayday@arara-ara.muni.il 
תשובות : תשלחנה עד ל 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות בתיבת המכרזים  במועצה :  18/11/2020 , שעה  15:00 (ראה הבהרה מספר 5)

להורדת מסמכי  המכרז: 

פירוט מועד פרסום מועד אחרון להגשה להורדה הערות
חוברת מכרז מקורית 04/11/2020 18/11/2020 לחץ כאן ראו מועד וחוברת עדכנית בהמשך
קול קורא ניצנים 16/112020   לחץ כאן  
הבהרה מספר 1 16/11/2020   לחץ כאן  
מתן אורכה להגשת ההצעות 16/11/2020 23/11/2020 לחץ כאן  
חוברת מכרז עדכנית  16/11/2020 23/11/2020 לחץ כאן  
הבהרה (3) 22/11/2020 26/11/2020 לחץ כאן  
הבהרה (4) 28/11/2020 30/11/2020 לחץ כאן  
הבהרה (5) 30/11/2020 03/12/202 לחץ כאן  
הבהרה (6) 9/12/2020 10/12/2020 לחץ כאן