מכרז פומבי מספר 24/2021 הזמנה להציע הצעות להפעלת מועדונית למתבגרים בערערה

מכרז פומבי מספר 24/2021 הזמנה להציע הצעות להפעלת מועדונית למתבגרים בערערה

מחיר מסמכי המכרז : 5,00 ש"ח 

ערבות בנקאית: 15,000 ש"ח   בתוקף עד ליום 26/12/2021 (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

שאלות הבהרה :שאלות טכניות ניתן להעביר עד ליום 20/09/2021 שעה 15:00 באמצעות המייל: ruwayday@arara-ara.muni.il, תשובות תשלחנה עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 24/2021" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 14/10/2021 בשעה 15:00 בהתאם להבהרה מספר (2) לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 13/09/2021 26/09/2021 לחץ כאן
מסמך חוזר מנכ"ל 13/09/2021   לחץ כאן
הוראות תע"ס 13/09/2021   לחץ כאן
הבהרה מס' (1) 26/09/2021 03/10/2021 לחץ כאן
הבהרה מס' (2) 03/10/2021 14/10/2021 לחץ כאן