מכרז פומבי מס' 16/2022 לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ מגרש כדורגל (אצטדיון)

מכרז פומבי מספר 16/2022 לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ מגרש כדורגל (אצטדיון)

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח

ערבות בנקאית: 6,450 ש"ח   בתוקף עד ליום 15/11/2022  (הערבות תוארך לפי דרישת המועצה עד לסיום הליכי המכרז)

סיור ושאלות הבהרה  

סיור חובה ב 09.08.2022 בשעה 10:00 ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 10/08/2022 שעה 15:00 באמצעות המייל: mahmoode@arara-ara.muni.il - monaa@arara--ara.muni.il 

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 16/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 15/08/2022 בשעה 15:00  (הבהרה מס' 1) לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 02/08/2022 15/08/2022 לחץ כאן
מפרט  02/08/2022   לחץ כאן 
כתב כמויות 02/08/2022   לחץ כאן