מכרז פומבי מס' 27/2022 להפעלת חוגים ותוכניות חינוכיות במסגרת תכנית אתגרים

מכרז פומבי מס' 27/2022 להפעלת חוגים ותוכניות חינוכיות במסגרת התוכנית "אתגרים"

מחיר מסמכי המכרז : בחינם

 

שאלות הבהרה : ניתן להעביר שאלות הבהרה עד ליום 05/12/2022 שעה 15:00 למזכירות המועצה באמצעות המייל: 

mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 27/2022" בלבד, במסירה ידנית עד ליום 07/12/2022 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. המרכז בוטל - ראו הבהרה מס' (1)

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 01/12/2022 07/12/2022 לחץ כאן
הבהרה מס (1) הודעת ביטול 07/12/2022   לחץ כאן