פניה לאיתור מועמדים לתפקיד מנכ"ל מועצה מקומית ערה ערערה

 • מועמדים המעוניינים  במשרה שלעיל יגישו:
  • טופס בקשה למשרה פנויה (ניתן להוריד מאתר המועצה http://arara-ara.muni.il/he/citizinforms
  •  קורות חיים.
  • תעודות המעידות על ההשכלה.
  •  מסמכים/ אישור העסקה חתומים (עם ציון תקופת עבודה מדויקת ואחוז משרה) התומכים בניסיון המקצועי והניהולי.
  • מועמד שלא יצרף כל המסמכים הדרושים לפי תנאי המכרז מועמדותו תפסל .
  • שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - יש למלא את השאלון, שניתן לקבל בלשכת מזכיר המועצה.
  • לצרף את כול המסמכים ולשלוח לאימייל drushim@arara-ara.muni.il, עד ולא יאוחר מיום 19/02/2023 בשעה 14:00. יש לקבל אישור על קבלת המייל.

הבהרה:

 • מדובר במשרת אמון הפטורה מחובת מכרז עפ"י הוראות סעיף 167 (א2) לפקודת העיריות וסעיף 139 ו לצו המועצות המקומיות והמועצה רשאית, על פי שיקול דעתה, לבטל הליך זה בכל שלב, להוסיף כל תנאי ו/או קריטריון למיון המועמדים בפני ועדת האיתור והכשירות.
 • מדובר בהליך לבחירת מנכ"ל במשרת אמון ולא בהליך מכרזי הכפוף לדיני המכרזים, עמידת המועמדים בתנאי הסף תיבחן על ידי ועדת כשירות.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למועמדים לאימות פרטים, להבהרה, לקבלת נתונים ומסמכים נוספים בכל שלב כפי שתמצא לנכון ולאפשר להם להשלים את הנדרש לצורך מילוי תנאי הכשירות או לפסול את מועמדותם.
 • הליך הבחירה יתבצע בהתאם להנחיות משרד הפנים והוראות כל דין.
 • המועצה המקומית שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני התאמה לתפקיד כחלק מהליך הגיוס, מלבד מעבר בהצלחה של מבדק יושרה.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח- 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב)א( ו- 173ב)ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.       

  ליתר פרטים כמו תיאור תפקיד ודרישות סף וכו' לחץ כאן