מכרז פומבי מס' 02/2023 להפעלת בית ספר שש-שנתי מקיף עארה (סמל מוסד 384461)

מחיר מסמכי המכרז : 2,000 ש"ח , לרכישה יש לפנות לגב' מונא עזב

ערבות בנקאית : בסך של 250,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 31/12/2023

מפגש מציעים : הינו חובה שיערך ביום 12/02/2023 בשעה 11:00

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב לא יאוחר מיום 19/02/2023 שעה 12:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il 

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 02/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 06/03/2023 בשעה 12:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז - זימנה לעיון החל מיום 05/02 02/02/2023 06/03/202 לחץ כאן
הבהרה מס ' 1 06/02/2023   לחץ כאן
הבהרה מס' 2 27/02/2023   לחץ כאן
הבהרה מס' 3 28/02/2023   לחץ כאן