פניה לקבלת הצעות מחיר עבור ציוד לוגיסטי, תפעולי, ושירותים לשוק האיכרים

  1. כללי:

מועצה מקומית עארה ערערה (להלן "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לספק ציוד לוגיסטי, תפעולי ושירותים לשוק איכרים בערערה (להלן "העבודות/השירותים/הציוד"), בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטות במסמכי הזמנה זו בכלל, ובהתאם להנחיות במסמך:" קול קורא לתמיכה בשוק איכרים – תוצרת הארץ ברשויות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 2022" שפורסם על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן "המשרד") בשנת 2022. מסמך הקול קורא הנ"ל (מצ"ב לפניה זו) הוא חלק אינטגרלי מפניית המועצה הזו.

  1. נושא ההתקשרות וההצעה:

תיאור

הכמות

הצעת המחיר מאת המציע תוגש בהתאם לנספח ג' שלהלן.

אספקת ציוד לוגיסטי, תפעולי ושירותים לאירוע: שוק איכרים ליומיים ב- 19.4.2023 + 20.4.2023 באצטדיון ערערה.

הערה: המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפיק את האירוע הנ"ל במועד הנ"ל או בכל מועד או במקום אחרים במהלך שנת 2023

תיאור האירוע בנספח ב' שלהלן.

בהתאם למפרט ולאומדן שבנספח ב' שלהלן.

ליתר פרטים   לחצו כאן