מכרז פומבי 15/02023 ריהוט בניין אזרח וותיק עארה

מחיר מסמכי המכרז :300 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך של 5,700 ש"ח בתוקף עד לתאריך 20/11/2023

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 15/08/2023 שעה 15:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 15/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 04/09/2023 בשעה 15:00  (בהסתמך על הבהרה מס' 2) לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 04/08/2023 20/08/2023 לחץ כאן
אומדן 04/08/2023   לחץ כאן
שרטוט מס' 1 04/08/2023   לחץ כאן
שרטוט מס' 2 04/08/2023   לחץ כאן
שרטוט מס' 3 04/08/2023   לחץ כאן
הבהרה מס' 1 20/08/2023 20/08/2023 שעה 15:00 לחץ כאן
הבהרה מס' 2 28/08/2023 04/09/2023 לחץ כאן
הבהרה מס (3) 31/08/2023   לחץ כאן