מכרז פומבי מספר 29/2023 ביצוע עבודות שלד למבנה בית עם עארה

מחיר מסמכי המכרז :1,600 ש"ח 

ערבות בנקאית : בסך של 40,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 27/02/2024

סיור קבלנים: הינו רשות אשר יתקיים ביום 16/11/2023 בשעה 10:00 במשרדי המועצה.

שאלות הבהרה :  ישלחו בכתב עד ליום 19/11/2023 שעה 14:00 באמצעות המייל: mazkirut@arara-ara.muni.il

הגשת ההצעות: יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 29/2023" בלבד, במסירה ידנית עד לתאריך 27/11/2023 בשעה 15:00  לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה (לא לשלוח בדואר). מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו. 

להורדת מסמכי  המכרז: 

תיאור מועד פרסום מועד הגשה להורדה
חוברת המכרז 07/11/2023 27/11/2023 לחץ כאן
כתב כמויות 07/11/2023   לחץ כאן