מכרז פומבי מספר 14/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון לשדרוג אצטדיון כדורגל

מכרז פומבי מספר 14/2020 לביצוע עבודות תכנון ופיקוח עליון לשדרוג אצטדיון כדורגל

מחיר מסמכי המכרז : 500 ש"ח .

ערבות בנקאית : 10,000 ש"ח בתוקף עד ליום 30/09/2020

שאלות מציעים : עד ליום 24/06/2020 בשעה 15:00 באמצעות מייל : Ruwayday@arara-ara.muni.il

תשובות: תשלחנה עד 24 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

תאריך  אחרון  להגשת  הצעות ידנית בתיבת המכרזים  במועצה :  30/06/2020 , שעה  15:00 .

לוהרדת מסמכי המכרז : 

שם המכרז

מועד פרסום

מועד אחרון להגשה

הבהרה מס' (3)  02/07/2020  

הבהרה מס' (2)

02/07/2020

 

מפרט שדרוג כדורגל

02/07/2020

 

הודעה על אורכה  

28/06/2020

05/07/2020

חוברת המכרז 

18/06/2020