מס"ד התקשרויות באמצעות המשכ"ל הורדה
7 החלטת ועדת השלושה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח הורדה
6 פרוטוקול ישיבה ועדת שלושה מיום 24/12/2020 - מכרז 3/2020 אספקת ציוד וריהוט למוסדות חינוך הורדה
5 פרוטוקול ועדת שלושה מיום 20.10.2010-שירותי ניהול ופיקוח הורדה
4 פרוטוקול ועדת שלושה מיום 15/06/2020 ניהול ופיקוח הקמת מוסדות חינוך מג' מס' 02/202 הורדה
3 פרוטוקול ועדת שלושה מיום 8.8.2019 לאספקת ריהוט מרכז תעסוקה הורדה
2 פרוטוקול ועדת השלושה מיום 17.7.2018 - שירותי ניהול ופיקוח 38/2017 הורדה
1 חוזה ניהול -פיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי (1995) - 38/2017 הורדה