מס"ד התקשרויות באמצעות המשכ"ל הורדה
3 פרוטוקול ועדת שלושה מיום 8.8.2019 לאספקת ריהוט מרכז תעסוקה הורדה
2 פרוטוקול ועדת השלושה מיום 17.7.2018 - שירותי ניהול ופיקוח 38/2017 הורדה
1 חוזה ניהול -פיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי (1995) - 38/2017 הורדה